DIOGELWCH

Mae PAWB YN DISGRIFIO I FYW AM DDIM O GAM-DRIN A CHYFLEUSTER

Yn Prairie State Legal Services, rydym yn grymuso goroeswyr trais domestig gyda'r wybodaeth a'r cymorth cyfreithiol sydd eu hangen arnynt i atal camdriniaeth ac adeiladu bywydau diogel, sefydlog iddynt hwy eu hunain a'u plant.

Rydym yn helpu oedolion hŷn (60+) a phobl ag anableddau i roi diwedd ar gamdriniaeth a chamfanteisio a dod o hyd i'r diogelwch a'r gofal sydd eu hangen arnynt.

Rydym yn gweithio gyda dioddefwyr mewnfudo trais a masnachu mewn pobl i sicrhau rhyddhad i unigolion sy'n gymwys i gael statws cyfreithlon neu ddinasyddiaeth UDA, gyda'r nod o wella eu sefydlogrwydd economaidd, diogelwch corfforol, a'u lles cyffredinol. Rydym yn canolbwyntio ein gwasanaethau ar oroeswyr camdriniaeth a throseddau treisgar.  

 

EIN GWASANAETHAU YN CYNNWYS:

  • Gorchmynion Amddiffyn ar gyfer pobl sy'n profi trais domestig
  • Ysgariad, dalfa, neu gynhaliaeth plant mewn achosion sy'n ymwneud â thrais domestig neu beryglu plant
  • Cam-drin yr henoed, gan gynnwys camfanteisio ariannol
  • Gorchmynion llys eraill i atal camdriniaeth, aflonyddu neu stelcio
  • Materion mewnfudo a wynebir gan oroeswyr trais domestig a masnachu pobl
  • Gwarcheidiaeth plant dan oed ac oedolion i sicrhau diogelwch a sefydlogrwydd

ADNODDAU YCHWANEGOL:

Porth Dioddefwyr Trosedd ILAO (https://www.illinoislegalaid.org/voc/victims-crime-portal)