ما که هستیم

ماموریت

مأموریت خدمات حقوقی ایالتی پریری تضمین دسترسی برابر به عدالت و رفتار عادلانه تحت قانون با ارائه مشاوره حقوقی و نمایندگی ، وکالت ، آموزش و اطلاع رسانی است که در خدمت محافظت از نیازهای اساسی انسان و اعمال یا حمایت از حقوق است.

ایالت پریری جامعه ای را پیش بینی می کند که در آن همه افراد کم درآمد ، سالخورده و آسیب پذیر از دسترسی حقوقی به خدمات حقوقی برای تأمین نیازهای اساسی خود برخوردار هستند و همه در آن حقوق خود را می دانند ، درک می کنند و می توانند از آنها استفاده کنند و در اجرای عدالت با آنها رفتار عادلانه ای شود.