طرفداران ما

خدمات حقوقی ایالت پریری به حمایت افراد ، بنیادها ، شرکت ها و جامعه محلی برای انجام مأموریت کمک های حقوقی مدنی متکی است. ما هستیم از موارد زیر به خاطر مشارکت آنها بسیار سپاسگزارم.

 2021 وکلای اهداکنندگان عدالت

ابرقهرمان (5,000 دلار)

 

قهرمان (2,500 دلار)

 

رهبر (1,000 دلار)

 

دوست (500 دلار)