ارائه وکیل و کلینیک: دریافت مشاوره حقوقی رایگان، 7 دسامبر

,

نمایندگان خدمات حقوقی ایالت پریری ارائه مختصری در مورد خدمات خود ارائه می دهند، سپس جلسات رایگان و تک به تک با یک وکیل برای ارائه مشاوره حقوقی ارائه می دهند.

7 دسامبر 2021 | 5 بعد از ظهر - 6 بعد از ظهر

باشگاه پسران و دختران زمین های نمایشگاهی

609 KILBURN AVE

همه شرکت کنندگان باید قبل از صحبت با یک وکیل یک غربالگری را انجام دهند.

بودجه به طور کامل یا جزئی توسط اداره اطلاعات دادگستری کیفری ایلینویز ارائه می شود

مهارت ها

نوشته شده در

نوامبر 12، 2021