peb yog leej twg

Lub hom phiaj

Lub hom phiaj ntawm Prairie State Cov Kev Pabcuam Raug Cai yog kom muaj kev ncaj ncees thiab muaj kev ncaj ncees raws li kev cai lij choj los ntawm kev muab tswv yim kev cai lij choj thiab sawv cev, kev tawm tsam, kev kawm, thiab kev tshaj tawm uas pabcuam los tiv thaiv tib neeg cov kev xav tau thiab tswj lossis txhawb txoj cai.

Lub Xeev Prairie xam pom ib lub zej zog uas txhua tus neeg tau nyiaj tsawg, cov laus thiab cov tsis muaj zog tau npaj kom tau txais cov kev pabcuam raug cai kom tau raws li lawv cov kev xav tau thiab qhov twg txhua tus paub, nkag siab thiab tuaj yeem siv lawv txoj cai thiab raug saib xyuas ncaj ncees rau lawv txoj kev ncaj ncees.