peb ua haujlwm rau leej twg

KEV TXHEEJ TXHEEM RAU TXHUA TUS NYIAJ TAU COV NYIAJ TAU LOS THIAB COV TSEV NEEG, PRAIRIE XEEV CEEV COV KEV TSIS TAU KEV PAB CUAM TSIS TXAUS NYIAM LOS TSIS TXAUS SIAB:

- Cov qub tub rog, Cov Tswvcuab Muab Kev Pabcuam, Cov Tiv Thaiv thiab Lawv Cov Khub Niam Txiv thiab Cov Neeg Saib Xyuas.

Nyem qhov no mus kawm paub ntxiv txog Illinois Armed Forces Legal Aid Network.

- Cov Neeg Loj Dua (60+)

Nyem rau ntawm no txhawm rau kawm paub ntau ntxiv txog peb Cov Cai Pabcuam rau Cov Neeg Loj Dua Lus Askiv lossis Spanish.

- Cov neeg mob HIV / AIDS

Nyem qhov no txhawm rau kawm paub ntxiv txog peb tes num HIV / AIDS hais ua lus Askiv lossis lus Spanish.

* Cov nyiaj tau ntau dua thiab / lossis cov cai muaj cai rau cov khoom muaj npe rau cov neeg no.