estabilite

TOUT MOUN MERITE YON OP OPTINITE POU YO BAY TÈT YO AK FANMI YO

Nan Sèvis Legal Eta Prairie, nou travay pou pèmèt moun yo ogmante aksè nan edikasyon ak travay. Nou ede kliyan amelyore kalite lavi yo atravè aksè ogmante nan pwogram sipò revni.

Nou retire baryè nan travay pou moun ki gen istwa arestasyon ak kondanasyon.

Nou ede moun ki gen andikap yo jwenn sipò yo bezwen pou yo rive jwenn potansyèl yo epi viv ak diyite.

Nou ede kliyan rezoud konfli taks sou revni ak IRS la epi nou ede kliyan fè fas a koleksyon enjis dèt.

Nou ede timoun yo jwenn edikasyon yo bezwen pou yo reyisi epi boujonnen, tankou ede timoun ki gen andikap jwenn sipò nesesè.

 

SÈVIS NOU ENKLI:

  • Chèche ekspungements ak sele dosye kriminèl, retabli lisans chofè, ak retire lòt baryè nan travay, edikasyon ak lojman
  • SNAP (Koupon pou Achte Manje) ak refi TANF (lajan kach), kalkil, peman anplis ak sanksyon
  • Refi asistans medikal, revokasyon, depanse pwoblèm (Medicaid, Medicare)
  • SSI ak refi Sekirite Sosyal, sispann, revokasyon, peman anplis ak dekrè
  • Edikasyon espesyal, disiplin lekòl, ak pwoblèm enskripsyon lekòl la
  • Pwogram Swen Kominotè ak Pwogram Sèvis Kay
  • Konfli taks ak IRS, ki gen ladan soulajman inosan mari oswa madanm, vòl idantite, ak koleksyon