Lojman

TOUT MOUN MERITE YON KOTE SAKRE AK DEZAN POU RELE LAKAY

Nan Sèvis Legal Eta Prairie, nou ede kliyan nou yo rezoud pwoblèm lojman grav, ki gen ladan degèpisman, kondisyon lavi danjere, refi nan benefis lojman sibvansyone, ak move fèmen nan sèvis piblik yo.

 

SÈVIS NOU YO ENKLI EDE AK:

  • Lojman sibvansyone (lojman piblik, Seksyon 8 ak lòt asistans lokasyon) degèpisman, mete fen nan asistans, kalkil lwaye, ak pwoblèm admisyon
  • Diskriminasyon ak aranjman andikap
  • Degèpisman nan pak kay mobil yo
  • Degèpisman pa pwopriyetè prive
  • Pwoteksyon Lojman pou granmoun aje, veteran, moun ki gen VIH / SIDA
  • Sezi, taks sou pwopriyete ak lòt pwoblèm pwopriyetè kay
  • Nou resevwa finansman espesyal pou fè ranfòsman lojman san Patipri, tès, ak edikasyon nan plizyè kominote atravè zòn sèvis nou an.