អ្នកគាំទ្ររបស់យើង

សេវាកម្មច្បាប់រដ្ឋ Prairie ពឹងផ្អែកលើការគាំទ្ររបស់បុគ្គលគ្រឹះស្ថានសាជីវកម្មនិងសហគមន៍មូលដ្ឋានដើម្បីបំពេញបេសកកម្មជំនួយផ្នែកច្បាប់ស៊ីវិលរបស់យើង។ ពួក​យើង​គឺ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការរួមចំណែករបស់ពួកគេ។

 មេធាវីឆ្នាំ ២០២០ សម្រាប់ម្ចាស់ជំនួយយុត្តិធម៌

Superhero (៥០០០ ដុល្លារ)

 

ជើងឯក (២.៥០០ ដុល្លារ)

 

អ្នកដឹកនាំ (១.០០០ ដុល្លារ)

 

មិត្តភក្តិ (៥០០ ដុល្លារ)