кои сме ние

Мисија

Мисијата на Државните правни служби во Прери е да обезбеди еднаков пристап до правда и фер третман според законот преку обезбедување правни совети и застапеност, застапување, едукација и теренски активности кои служат за заштита на основните човечки потреби и за спроведување или зачувување на правата.

Државата Прери предвидува заедница каде сите ниски примања, стари лица и ранливи лица имаат подготвен пристап до правни услуги за да ги задоволат нивните основни потреби и каде што сите знаат, разбираат и можат да ги остварат своите права и да се третираат праведно во потрагата по правда.