ЭРҮҮЛ МЭНД

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮНДСЭН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ЭРХ ЧӨЛӨӨТЭЙ НЭГДЭЖ, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ШИЙДВЭР гаргах

Prairie State Legal Services дээр бид хувь хүн, гэр бүлд Medicaid, Medicare-ийг олж авах, хадгалахад нь туслах, шаардлагатай эрүүл мэндийн үйлчилгээнд хамрагдах боломжийг олгодог.

Ахмад насанд хүрэгчид болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд гэр орондоо үлдэх эсвэл урт хугацааны тусламж үйлчилгээнд хамрагдахад шаардлагатай тусламжийг авахад нь тусалдаг.

Ахмад насанд хүрэгчид болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнийхээ шийдвэрийг итгэмжлэлээр дамжуулан хариуцуулах боломжийг олгодог. Шаардлагатай тохиолдолд гэр бүлийн гишүүдэд асран хамгаалагч болон бусад хууль ёсны эрх мэдлийг олж авахад нь тусалдаг.

Бид ХДХВ-ийн халдвартай эсвэл ДОХ-той хүмүүст шаардлагатай тусламж, үйлчилгээг авахад нь тусалдаг.

Тодорхой бүлгүүдэд бид эрүүл мэндийн байгууллагуудтай хамтарч эрүүл мэндийн хууль эрх зүйн түншлэлийн хүрээнд цогц үйлчилгээ үзүүлэх, өвчтөний хууль ёсны хэрэгцээг хангах чиглэлээр ажилладаг.

 

БИДНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНҮҮД Үүнд орно:

  • Эмнэлгийн тусламжаас татгалзах, цуцлах, зардлыг багасгах асуудал (Medicaid, Medicare)
  • ХДХВ-ДОХ-той хүмүүст зориулсан SSI / SSD програмууд
  • Асрамжийн газрын халаагуур
  • Гэрийн асрамжийн үйлчилгээ
  • Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг хангах насанд хүрэгчдийн асран хамгаалалт
  • Итгэмжлэл ба бусад урьдчилсан удирдамж