kim jesteśmy

Misja

Misją Prairie State Legal Services jest zapewnienie równego dostępu do wymiaru sprawiedliwości i sprawiedliwego traktowania zgodnie z prawem poprzez zapewnianie porad prawnych i reprezentacji, rzecznictwo, edukację i pomoc, która służy ochronie podstawowych potrzeb ludzkich i egzekwowaniu lub przestrzeganiu praw.

Prairie State przewiduje społeczność, w której wszystkie osoby o niskich dochodach, osoby starsze i narażone na zagrożenia mają łatwy dostęp do usług prawnych w celu zaspokojenia ich podstawowych potrzeb i gdzie wszyscy znają, rozumieją i mogą wykonywać swoje prawa oraz być traktowani sprawiedliwie w dążeniu do sprawiedliwości.