අපි කවුද?

මෙහෙවර

ප්‍රාථමික රාජ්‍ය නීති සේවාවන්හි පරමාර්ථය වන්නේ මූලික මානව අවශ්‍යතා ආරක්ෂා කිරීමට සහ අයිතිවාසිකම් බලාත්මක කිරීමට හෝ ආරක්ෂා කිරීමට සේවය කරන නීති උපදෙස් සහ නියෝජනය, උපදේශනය, අධ්‍යාපනය සහ සේවා සැපයීම මගින් නීතිය යටතේ යුක්තිය සහ සාධාරණ සැලකීම සඳහා සමාන ප්‍රවේශයක් සහතික කිරීමයි.

අඩු ආදායම්ලාභී, වැඩිහිටි හා අවදානම් සහිත පුද්ගලයින්ට ඔවුන්ගේ මූලික අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා නීතිමය සේවාවන් ලබා ගැනීමට සුදානම් වන ප්‍රජාවක් ප්‍රෙයරි ස්ටේට් අපේක්ෂා කරයි.