kto sme

Misia

Poslaním právnych služieb štátu Prairie je zabezpečiť rovnaký prístup k spravodlivosti a spravodlivé zaobchádzanie podľa zákona poskytovaním právneho poradenstva a zastupovania, advokácie, vzdelávania a podpory, ktoré slúžia na ochranu základných ľudských potrieb a na presadzovanie alebo ochranu práv.

Štát Prairie predpokladá komunitu, v ktorej majú všetci ľudia s nízkym príjmom, starší a zraniteľní ľudia ľahký prístup k právnym službám, aby vyhoveli ich základným potrebám, a kde každý vie, chápe a môže uplatňovať svoje práva a pri spravodlivom zaobchádzaní s nimi zaobchádza.