zvatiri

basa

Basa rePrairie State Legal Services nderekuona kuwanikwa kwakaringana kweruramisiro uye kubatwa zvakanaka pasi pemutemo nekupa kuraira kwezvemitemo uye kumiririra, kutsigira, dzidzo, nekusvikira zvinoshanda kuchengetedza zvinodiwa nevanhu nekusimbisa kana kuchengetedza kodzero.

Prairie State inofungidzira nharaunda umo vanhu vese vanotambira mari shoma, vakwegura uye vanotambura vane mukana wekugadzirira rubatsiro kumutemo kuzadzisa zvido zvavo zvekutanga uye kune wese munhu anoziva, anonzwisisa uye anogona kushandisa kodzero dzavo uye kubatwa zvakaenzana mukutsvaga kwavo kururamisira.