พวกเราคือใคร

ภารกิจ

ภารกิจของ Prairie State Legal Services คือเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึงความยุติธรรมและการปฏิบัติที่เป็นธรรมภายใต้กฎหมายได้อย่างเท่าเทียมกันโดยการให้คำแนะนำทางกฎหมายและการเป็นตัวแทนการสนับสนุนการศึกษาและการเข้าถึงที่ทำหน้าที่ปกป้องความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์และบังคับใช้หรือรักษาสิทธิ

Prairie State วาดภาพชุมชนที่ผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุและผู้เปราะบางทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางกฎหมายเพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของพวกเขาและทุกคนรู้เข้าใจและสามารถใช้สิทธิของตนและได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมในการแสวงหาความยุติธรรม