Ban điều hành

Của chúng ta Ban điều hành bao gồm một nhóm luật sư năng động và các thành viên cộng đồng cam kết bảo vệ lợi ích công cộng bằng cách đảm bảo rằng Dịch vụ Pháp lý của Tiểu bang Prairie đang hoạt động theo cách phù hợp với sứ mệnh của mình.

STEVEN GREELEY

Tổng thống

Hon. Ken A. Leshen (Ret.)

Phó Chủ Tịch

JOHN K. KIM

Thủ quỹ

William Beckman

C. Garrett Bonsell

Adam Fleming

Deborah Goldberg

Maria Joan

Karlene Jones

William Kohlhase

Julia Lansford

Carol Loughridge

Joseph Lovelace

Rolonda Mitchell

Chasmine Thornton

Vera Traver

SONNI WILLIAMS